CONCERT SOLIDARI  LA PERLA DE L’HAVANA
Directora Clàudia Dubé i pianista Nicolas Ayache

3 0 D E D E S E M B R E 20.30 h

E s g l é s i a E s c o l a P i a
P l a ç a S a n t a A n n a
M a t a r ó